News Archive

Press Release – Program 2021-24

Magnetoceptia, Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner

Dutch below

How a group of fresh graduates from abroad created a national platform for Art, Science & Technology in The Netherlands

iii is announcing the start of its program for the period 2021-2024.  This spring will be the beginning of many new adventures with the artist-run platform based in The Hague focusing on the field of Art, Science & Technology. 

iii (instrument inventors initiative) was founded in 2013 by a group of recent graduates of the ArtScience Interfaculty and Institute of Sonology in The Hague. The founders of iii came from all over the world to The Hague to study, attracted by the rich and unique Dutch history of experimentation in the field of Art, Science & Technology. In The Hague they found a fertile territory for inspiration, community and exchange. But starting a professional artist career at that time was especially challenging: the budget cuts which decimated the cultural sector left limited space for developing new talents. For the members of the group without European passports, this meant not only a road to poverty, but also to the denial of residency permits under threat of deportation. Not finding sufficient support in the existing infrastructure, the founders of iii decided to create a new platform, initially to support each other in developing their own professions, and later extending this support to an increasingly broader community. 

Fazle Shairmahommed & Mári Mákó & Oddkin

From this starting point, iii has developed into a very active and internationally established cultural incubator, organising residencies, providing artist studios, offering weekly public events and workshops and functioning as an international distribution agency. Despite this growth, iii has remained true to its initial group spirit: in a cultural sector dominated by top-down foundations, iii remains an association with a bottom-up structure, where programs and spaces are managed collectively. Central to this vision is cultivating an inclusive and accessible community, based on sharing and facilitating others. The studio facilities and presentation space of iii is located in Moerwijk in The Hague.

New Emergences #19 / Power Tools / photo by Pieter Kers

What funding committees say about iii:

Creative Industries Fund NL:  “it is good to see how a grassroots initiative has grown over the past seven years into an energetic institution that produces, facilitates and succeeds with its own agency in distributing works internationally […] If the committee looks at the quality and the degree of innovation in both the content of the program and the form and role of the organisation, it can only conclude that iii is exemplary in each of these criteria within the creative industry.”

Municipality of The Hague:  “The Commission is enthusiastic about the interdisciplinary focus of iii, and the way iii actively focuses on connecting different domains such as science, technology, performance and music. The artists at iii have different cultural backgrounds and explore in their public program the artistic implications of the changing technological society”.

What visitors say about iii:

Cathy van Eck: “My students from the Bern University of the Arts (Switzerland) made a study trip to the Netherlands. They naturally visited Amsterdam, viewed the major museums and art centers, galleries and concerts. When I returned, I asked them what impressed them most. Their answer was clear: the visit to iii in The Hague.”

The 4 year plan of iii is publicly available HERE

iii is an artist run, community platform supporting new interdisciplinary practices linking performance, technology and the human senses. Arising from the ArtScience tradition of The Hague, iii strives to balance technological innovation, theoretical reflection and human experience. iii contributes to international developments in the field of Art, Science & Technology, functioning both as a cultural incubator supporting research and creation, and as an agency connecting creators to a broad audience via a wide (inter)national partner network.

No Patent Pending #35 / Akio Suzuki & Aki Onda / photo by Pieter Kers

iii PROGRAMMA 2021-2024

Hoe een groep pas afgestudeerden uit het buitenland een nationaal platform voor Kunst, Wetenschap & Technologie in Nederland heeft gecreëerd

iii kondigt de start aan van zijn programma voor de periode 2021-2024. Dit voorjaar zal het begin zijn van vele nieuwe avonturen met het door kunstenaars geleid platform in Den Haag dat zich richt op het gebied van kunst, wetenschap en technologie.

iii (instrument inventors initiative) is in 2013 opgericht door een groep pas afgestudeerden van de ArtScience Interfaculteit en het Instituut voor Sonologie in Den Haag. De oprichters van iii kwamen van over de hele wereld naar Den Haag om te studeren, aangetrokken door de rijke en unieke Nederlandse geschiedenis voor experiment op het gebied van Kunst, Wetenschap & Technologie. In Den Haag vonden ze een vruchtbare grond voor inspiratie, gemeenschap en uitwisseling. Maar het beginnen van een professionele kunstenaarscarrière was in die tijd vooral een uitdaging: de bezuinigingen op de begroting die de culturele sector decimeerden, lieten beperkte ruimte voor het ontwikkelen van nieuw talent. Voor de leden van de groep zonder Europees paspoort betekende dit niet alleen een weg naar armoede, maar ook tot het weigeren van verblijfsvergunningen onder dreiging van uitzetting. Omdat ze onvoldoende steun vonden in de bestaande infrastructuur, besloten de oprichters van iii een ​​nieuw platform te creëren, aanvankelijk om elkaar te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen beroepspraktijk, en later om deze ondersteuning uit te breiden naar een steeds bredere gemeenschap.

Vanuit dit uitgangspunt heeft iii zich ontwikkeld tot een zeer actieve en internationaal gevestigde culturele broedplaats die residenties organiseert, voorziet in kunstenaarsateliers, wekelijkse publieke evenementen en workshops aanbiedt en functioneert als een internationale agency. Ondanks deze groei is iii trouw gebleven aan zijn oorspronkelijke groepsgevoel: in een culturele sector die wordt gedomineerd door top-down-stichtingen, blijft iii een initiatief met een bottom-up-structuur, waar programma’s en ruimtes collectief worden beheerd. Centraal in deze visie staat het cultiveren van een inclusieve en toegankelijke gemeenschap, gebaseerd op het delen en faciliteren van anderen. De studiofaciliteiten en presentatieruimte van iii is gelegen in Moerwijk te Den Haag.

Wat adviescommissies zeggen over iii:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: “het is volgens de commissie goed om te zien hoe een grassroots-initiatief de afgelopen zeven jaar is uitgegroeid tot een energieke instelling die produceert, faciliteert en er met een eigen agency in slaagt werken internationaal te distribueren […] Als de commissie kijkt naar de kwaliteit en de mate van vernieuwing in zowel de inhoud van het programma als de vorm en rol van de organisatie, dan kan ze niet anders concluderen dan dat iii op elk van deze criteria voorbeeldstellend is binnen de creatieve industrie”.

Gemeente Den Haag:
“De Commissie is enthousiast over de interdisciplinaire focus van iii, en de manier waarop iii zich actief richt op het verbinden van verschillende domeinen als wetenschap, technologie, performance en muziek. De kunstenaars bij iii hebben verschillende culturele achtergronden en onderzoeken in hun publieksprogramma de artistieke implicaties van de veranderende technologische samenleving ”.

Wat bezoekers zeggen over iii:

Cathy van Eck: “Mijn studenten van de Hogeschool voor de kunsten in Bern (Zwitserland) maakten een studiereis naar Nederland. Ze bezochten natuurlijk Amsterdam, bekeken de grote musea en kunstcentra, galerieën en concerten. Bij terugkomst vroeg ik hen, waar ze het meest van onder de indruk waren. Hun antwoord was duidelijk: het bezoek aan iii in Den Haag.”

Het 4-jarenplan van iii is openbaar voor publiek HIER